Contact

Messe Muenchen Shanghai Co., Ltd.

Shanghai

Ms. Sinsia Xing
Tel: +86 21-2020 5553
Fax: +86 21-2020 5688
sinsia.xing@mm-sh.com

 

Ms. Chloe Qiu
Tel:+86 21-2020 5522
Fax: +86 21-2020 5688
chloe.qiu@mm-sh.com

Ms. Joice Zhou
Tel: +86 21-2020 55582
Fax: +86 21-2020 5688
joice.zhou@mm-sh.com

Beijing Branch

Mr. Ken Xu
Tel: +86 10-8591 1001
Fax: +86 10-8468 2519
ken.xu@mm-sh.com

Shenzhen Branch

Mr. Stanley Wang
Tel: +86 755 2337 3588
Fax: +86 755 2337 3554
stanley.wang@mm-sh.com